En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.
 
Denominació social:
Etna Viatges
 
Número d'identificació fiscal:
B-17927070
 
Domicili social:
Carrer del Vilar 12
17300 Blanes
 
Correu electrònic:
adm@etnaviatges.com
 
Telèfon:
972 35 86 43
 
Dades d'inscripció en el registre mercantil:
Etna Viatges, societat limitada constituïda a Girona, l'any 2006, per Escriptura Pública nombre Viatges Etnia Blanes XXI, davant el notari Carlos Manuel Parejo-Merino Parejo, de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya.
 
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona en el tom 2529, foli 72 i fulla GI-42799, inscripció 1
 
Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:
Activitats pròpies de les agències minoristes.
 
 
Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa Etna Viatges amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 
El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Etna Viatges i l'usuari.
 
L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.
 
El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

__________________________________________________

 

English version:

 

In compliance with article 10 of Law 34/2002, of July 11, on services of the Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), the identification data of the company are set out below.
 
Company name:
Etna Travel
 
Tax identification number:
B-17927070
 
Registered office:
Vilar Street 12
17300 Blanes
 
Email:
adm@etnaviatges.com
 
Telephone:
972 35 86 43

 

Registration data in the Commercial Registry:
Etna Viatges, a limited company incorporated in Girona, in 2006, by Public Deed number Viajes Etnia Blanes XXI, before the notary Carlos Manuel Parejo-Merino Parejo, of the Illustrious College of Catalonia.

 

Registered in the Mercantile Registry of Girona in volume 2529, folio 72 and sheet GI-42799, entry 1
 
Data relating to prior administrative authorization for the exercise of the activity:
Activities typical of retail agencies.

 

This website has been created by the company Etna Viatges for informational purposes and for the personal use of users. Through this legal notice, it is intended to regulate the access and use of this website, as well as the relationship between the website and its users. By accessing this website, the following terms and conditions are accepted: Access to this website is the sole responsibility of the users.

 

The mere access to this website does not imply the establishment of any type of commercial relationship between Etna Viatges and the user.
 
The access and navigation on this website implies accepting and knowing the legal warnings, conditions and terms of use contained therein.

 

The owner of the website may offer services or products that may be subject to their own particular conditions that, depending on the case, replace, complete and / or modify these conditions, and about which the user will be informed in each specific case.
 

 


 

 

 

 

 

 

Contacte / Contact

Adressa / Adress:

Etna Viatges
Mossèn Jaume Arcelòs, 24 Baixos B, C.P.17300 Blanes, Girona, Spain

Telèfon / Telephone:  

+34 972 358 643

e-mail:

adm@etnaviatges.com

 

formulari de contacte.

 

Contact Form.

Consell de la setmana / Advise of the week

Viatja si tens l'oportunitat! / Travel if you have the opportunity

Sortides en Grup

ETNA VIATGES a les xarxes socials

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Viatges Etnia Blanes XXI SL